سعیدیزدانی:با آموزش عمومی مردم،اقدامات پیشگیرانه بعمل آید

سعید یزدانی؛در جلسه ستاد بیماری تنفسی فوق حاد پرندگان که با حضور دستگاه های ذی ربط در محل فرمانداری برگزار شد گفت : به لحاظ اینکه این بیماری در سال های گذشته مطرح بوده و با مقابله به موقع از تلفات آن جلوگیری بعمل آمده و در حال حاضر با توجه به شیوع این بیماری در برخی از شهرهای همجوار و احتمال انتقال آن به این شهرستان، بایستی اقدامات پیشگیرانه از طریق آموزش به مردم با کمک دهیاران و شوراهای اسلامی، دامپزشکی، مراکز بهداشت و درمان انجام پذیرد.
معاون فرماندار نور خاطرنشان کرد : همچنین با کنترل و نظارت بر صنعت مرغداری شهرستان، باید نسبت به شیوع این بیماری در شهرستان جلوگیری شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید